Įstatai
 
               LIETUVOS KERLINGO ASOCIACIJOS (LKA)
ĮSTATAI
               I BENDROJI DALIS
               
               1. Lietuvos kerlingo asociacija (LKA) (toliau – LKA) yra
               ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
               
               2. LKA pavadinimas: Lietuvos kerlingo asociacija (LKA).
               
               3. LKA turtas yra atskirtas nuo jos narių turto. Pagal savo
               prievoles LKA atsako tik savo turtu. Nariai už LKA prievoles
               atsako tik ta suma, kurią jie privalo įnešti įstodami į LKA.
               LKA neatsako pagal narių prievoles, o pastarieji neatsako
               pagal LKA prievoles, išskyrus tuos atvejus, kai narių
               civilinę atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos civilinis
               kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas).
               
               4. LKA finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais,
               t.y. prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.
               
               5. LKA veiklos terminas neribojamas.
               
               6. LKA teisinė forma – asociacija.
               
               7. LKA turi savo simboliką, antspaudą, sąskaitą banke.
               
               8. LKA yra Pasaulinės kerlingo federacijos (angl. World
               Curling Federation) (toliau – WCF) ir Europos kerlingo
               federacijos (angl. European Curling Federation) (toliau –
               ECF) narė.
               
               9. LKA savo veikloje vadovaujasi įstatais, Civiliniu kodeksu,
               Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (toliau – Asociacijų
               įstatymas), Olimpine chartija, Lietuvos Tautinio Olimpinio
               Komiteto (toliau – LTOK) Vykdomojo komiteto nutarimais bei
               kitais teisės aktais. Kiek tai neprieštarauja Olimpinei
               chartijai ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, LKA savo
               veikloje vadovaujasi WCF ir ECF statutais, nutarimais,
               sprendimais, normatyvais.
               
               II LKA TEISĖS IR PAREIGOS
               
               1. LKA gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir
               pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems įstatams ir
               LKA veiklos tikslams. LKA turi teisę vykdyti įstatymų
               nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja
               įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga šiems tikslams
               pasiekti. LKA veiklos ribojimus nustato įstatymai. LKA turi
               teisę gauti bei teikti paramą Lietuvos Respublikos labdaros
               ir paramos įstatyme nustatyta tvarka.
               
               III LKA TEISINIAI PAGRINDAI, TIKSLAI IR VEIKLA
               
               1. LKA yra kerlingo sporto organizacija, vienijanti kerlingo
               profesionalus ir mėgėjus.
               
               2. LKA yra viešųjų juridinių asmenų – LKA ir jam giminingų
               sporto šakų organizacijų sąjunga, kurios tikslas nėra pelno
               siekimas.
               
               3. LKA veiklos tikslas – tenkinti kerlingo visuomenės
               interesus, plėsti, remti, reguliuoti kerlingo veiklą
               Lietuvoje, koordinuoti kerlingo sporto klubų ir kitų kerlingo
               sporto organizacijų, įstaigų veiklą, plėtoti ir populiarinti
               kerlingo sporto šaką, koordinuoti ir plėtoti kerlingo ryšius,
               atstovauti ir ginti kerlingo narių teises bei teisėtus
               interesus, tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse, rengti
               kerlingo sporto šakos plėtojimo programas, mokymus,
               treniruotes, varžybas, renginius.
               
               4.LKA savo veikloje laikosi ir siekia užtikrinti visuotinį ir
               nepriekaištingą lojalumo, garbingumo, sportinio meistriškumo
               ir garbingo žaidimo („Fair Play“) principų įgyvendinimą.
               
               5. LKA įgyvendindama savo tikslus, vykdo šią veiklą:
               1. Plečia, remia ir reguliuoja kerlingo veiklą Lietuvoje;
               2. Rengia kerlingo plėtojimo programas;
               3. Koordinuoja ir plėtoja LKA ryšius;
               4. Koordinuoja kerlingo sporto klubų, kitų kerlingo sporto
               organizacijų ar įstaigų veiklą, plėtojant ir populiarinant
               kerlingo sporto šaką;
               5. Rengia ir organizuoja kerlingo mokymus, treniruotes,
               varžybas, renginius;
               6. Bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių sporto
               klubais, federacijomis, asociacijomis ir kitomis sportinėmis
               organizacijomis ir žinybomis;
               7. Rūpinasi kerlingo sportinės bazės plėtimu, inventoriaus,
               sportinės aprangos įsigijimu;
               8. Rūpinasi finansavimo šaltinių paieška;
               9. Atstovauja ir gina LKA narių teises bei teisėtus interesus
               Lietuvoje ir užsienio valstybėse;
               10.Reklamuoja kerlingą.
               
               6. LKA turi teisę:
               1. WCF, ECF nustatyta tvarka duoti sutikimą LKA
               registruotiems LKA žaidėjams ir LKA patvirtintiems
               užsieniečiams rungtyniauti LKA sporto klubuose;
               2. Sudaryti Lietuvos Respublikos kerlingo nacionalines
               rinktines ir užtikrinti jų pasirengimą bei dalyvavimą
               tarptautinėse varžybose;
               3. Organizuoti Lietuvoje tarptautines kerlingo varžybas,
               kuriose galėtų dalyvauti tiek užsienio valstybių nacionalinės
               rinktinės, tiek ir užsienio kerlingo klubai;
               4. Organizuoti, kontroliuoti ir prižiūrėti visų formų ir
               lygių kerlingo varžybas Lietuvoje.
               
               7. Įgyvendindama savo tikslus ir vykdydama veiklą LKA gali
               vykdyti šių rūšių ūkinę veiklą:
               1. (93.1) Sportinė veikla;
               2. (93.2) Pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
               3. (93.11) Sporto įrenginių eksploatavimo veikla;
               4. (93.12) Sporto klubų veikla;
               5. (85.51) Sportinis ir rekreacinis švietimas;
               6. (93.19) Kita sportinė veikla;
               7. (93.29) Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
               8. (47.64) Sporto prekių, žvejybos reikmenų, stovyklavimo
               prekių, valčių ir dviračių mažmeninė prekyba;
               9. (71.21.40) Sporto įrangos nuoma;
               10.(46.49) Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba;
               11.(47.19) Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose
               parduotuvėse;
               12.(47.9) Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar
               prekyvietėse;
               13.(58.1) Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita
               leidybinė veikla;
               14.(58.19) Kita leidybinė veikla;
               15.(73.) Reklama ir rinkos tyrimas.
               
               8. Siekdama savo tikslų, LKA gali verstis ūkine komercine
               veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams
               bei nėra išimtinė valstybės kompetencija. Veiklą, kuri yra
               licencijuojama, arba gali būti vykdoma nustatyta tvarka, LKA
               gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.
               
               IV LKA NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
               
               1. LKA nariai turi teisę:
               1. Dalyvauti LKA konferencijose su sprendžiamojo balso teise;
               2. Rinkti ir būti renkami į LKA valdymo organus;
               3. Dalyvauti LKA veikloje ir jos organizuojamuose
               renginiuose, programose, turnyruose, čempionatuose;
               4. Gauti informaciją apie LKA vykdomas programas bei
               renginius, lėšų panaudojimą, teikti siūlymus dėl LKA veiklos;
               5. Susipažinti su LKA dokumentais ir gauti LKA turimą
               informaciją apie jos veiklą;
               6. Susipažinti su LKA narių sąrašu;
               7. Išstoti iš LKA narių;
               8. Kitas teisės aktuose numatytas LKA nario teises.
               
               2. Už aktyvų dalyvavimą LKA veikloje ir nuopelnus
               populiarinant kerlingą, LKA narys (jo atstovas) gali būti
               apdovanotas padėkos raštu, garbės raštu, diplomu, medaliu –
               žetonu, atminimo dovana, sportiniu prizu, pristatomas Garbės
               vardo suteikimui ar paskatinamas kitokia forma.
               
               3. LKA nariai privalo:
               1. Laikytis šių įstatų bei jų pagrindu priimtų kitų
               dokumentų; 2. Laikytis Olimpinės chartijos, WCF, ECF statutų,
               jų pagrindu priimtų kitų dokumentų;
               3. Susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, prieštaraujančių LKA
               interesams;
               4. Laikytis ir siekti užtikrinti visuotinį ir nepriekaištingą
               lojalumo, garbingumo, sportinio meistriškumo ir garbingo
               žaidimo („Fair Play“) principų įgyvendinimą;
               5. Nepalaikyti jokių sportinio pobūdžio ryšių su LKA
               nepripažintomis kerlingo struktūromis, trečiomis šalimis arba
               nariais, kurių narystė buvo sustabdyta ar nutraukta;
               6. Mokėti nario mokestį ir kitus mokesčius bei įnašus
               nustatyta tvarka ir terminais;
               7. Atsakingai dalyvauti LKA veikloje;
               8. Saugoti ir tausoti LKA turtą;
               9. Gerbti kitus LKA narius;
               10.Saugoti konfidencialią LKA informaciją;
               11.Pranešti apie pasikeitusius kontaktinius duomenis;
               12.Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas, kylančias
               LKA nariui.
               
               4. Nesportinio elgesio, WCF bei ECF nustatytų ir patvirtintų
               kerlingo žaidimo taisyklių, LKA įstatų, nuostatų, nutarimų
               arba sprendimų ar kitų dokumentų pažeidimų atveju, LKA
               Generalinis sekretorius (toliau – Generalinis sekretorius)
               LKA nariams gali skirti toliau nurodytas drausmines
               nuobaudas:
               
               1. Juridinių asmenų, kerlingo komandų atžvilgiu:
               1. Įspėjimą;
               2. Piniginio pobūdžio baudą, kuri negali viršyti 100 EUR
               (šimto eurų) už pirmą pažeidimą ir 500 EUR (penkių šimtų
               eurų) už antrą ir visus po to einančius pažeidimus;
               3. LKA organizuojamų turnyrų (čempionatų) rungtynių rezultato
               anuliavimą;
               4. LKA organizuojamų turnyrų (čempionatų) rungtynių
               peržaidimą; 5. LKA organizuojamų turnyrų (čempionatų) taškų
               sumažinimą;
               6. LKA organizuojamų turnyrų (čempionatų) rungtynių
               paskelbimą pralaimėtomis;
               7. Žaidėjų registracijos anuliavimą;
               8. Draudimą registruoti naujus žaidėjus;
               9. Diskvalifikavimą iš tolimesnių LKA organizuojamų turnyrų
               (čempionatų) varžybų;
               10.Teikti pasiūlymą LKA konferencijai dėl narystės LKA
               sustabdymo;
               11.Teikti pasiūlymą LKA konferencijai dėl nario pašalinimo iš
               LKA.
               
               2. Fizinių asmenų, žaidėjų atžvilgiu:
               1. Įspėjimą;
               2. Diskvalifikaciją;
               3. Piniginio pobūdžio baudą, kuri negali viršyti 100 EUR
               (šimto eurų) už pirmą pažeidimą ir 500 EUR (penkių šimtų
               eurų) už antrą ir visus po to einančius pažeidimus.
               
               5. LKA Garbės nario vardo suteikimas:
               1. Fiziniams asmenims, nusipelniusiems kerlingo sportui, gali
               būti suteikiamas LKA Garbės nario vardas;
               2.LKA Garbės nario vardą Generalinio sekretoriaus siūlymu
               suteikia LKA konferencija.
               
               V LKA NARIŲ PRIĖMIMAS, IŠSTOJIMAS, NARYSTĖS SUSTABDYMAS IR
               PAŠALINIMAS
               
               1. LKA nariais gali tapti:
               1. Lietuvos Respublikos apskrities kerlingo federacija
               (toliau – AKF), kuri išimtinai veikia vieno iš Lietuvos
               Respublikos teritorijos aukštesniųjų administracinių vienetų
               ribose, plėtojant ir populiarinant kerlingą;
               2. Kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai
               asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai plėtojantys ir
               populiarinantys kerlingo sporto šaką;
               3. Fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų.
               
               2. Asmuo, siekiantis tapti LKA nariu, Generaliniui
               sekretoriui turi pateikti šiuos dokumentus:
               1. Rašytinį prašymą priimti į LKA narius;
               2. Įstatų (nuostatų) kopiją (jeigu kandidatas yra juridinis
               asmuo);
Kompetentingo organo (visuotinio narių susirinkimo ar
               valdymo organo) sprendimo įstoti į LKA kopiją (jeigu
               kandidatas yra juridinis asmuo);
               3. Narių sąrašą (jeigu kandidatas yra juridinis asmuo);
               4. Raštišką vienašalį įsipareigojimą laikytis WCF, ECF
               statutų, 5. LKA įstatų, jų pagrindų priimtų taisyklių,
               nutarimų;
               6. Patvirtinimą apie sumokėtą stojamąjį mokestį;
               7. Kitus Generalinio sekretoriaus pareikalautus dokumentus ar
               paaiškinimus, jei tokių būtų.
               
               3. Generalinis sekretorius pateiktą prašymą apsvarsto ir per
               7 (septynias) dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos ir
               priima sprendimą priimti asmenį į LKA narius ar jo prašymą
               atmesti.
               
               4. Priėmus sprendimą kandidato nepriimti į LKA narius,
               sumokėtas stojamasis mokestis grąžinamas kandidatui ne vėliau
               kaip per 5 (penkias) darbo dienas.
               
               5. LKA narys gali bet kada iš jos išstoti, ne vėliau, kaip
               prieš 1 (vieną) mėnesį raštu informavus Generalinį
               sekretorių.
               
               6. LKA nario pašalinimas ir jo narystės sustabdymas:
               1. Grubus WCT ar ECF statutų, LKA įstatų, nuostatų, nutarimų
               ar sprendimų pažeidimas yra pagrindas LKA konferencijos
               sprendimu pašalinti narį iš LKA ar sustabdyti jo narystę LKA;
               2. Skubiu atveju, 5.6.1. papunktyje numatytą narystės
               sustabdymo sankciją gali skirti Generalinis sekretorius,
               laikotarpiui iki artimiausios LKA konferencijos. Šiame
               papunktyje numatytos sankcijos galiojimas, pratęsimas,
               pakeitimas ar panaikinimas turi būti galutinai išspręstas
               artimiausioje LKA konferencijoje; 3. Sprendimas dėl narystės
               sustabdymo reiškia su nario statusu susijusių teisių netekimą
               laikotarpiui, kol galioja šio pobūdžio sankcija, jeigu kitaip
               nenumatyta sprendime, tačiau šis sprendimas neatleidžia nario
               nuo įsipareigojimų LKA laikymosi.
               
               7. LKA nario statuso netekimas neatleidžia nario nuo
               finansinių įsipareigojimų, mokėtinų sumų bei kitų prisiimtų
               prievolių LKA arba kitiems šios organizacijos nariams.
               Narystės sustabdymas panaikina visas teises susijusias su
               LKA.
               
               VI LKA ORGANAI IR VALDYMAS
               
               1. LKA organai yra:
               1. LKA visuotinis narių susirinkimas – LKA konferencija
               (toliau – LKA konferencija);
               2. LKA vykdomasis komitetas (toliau – Vykdomasis komitetas);
               3. LKA generalinis sekretorius;
               4. LKA prezidentas (toliau – Prezidentas).
               
               VII LKA KONFERENCIJA, JOS SUŠAUKIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO
               TVARKA
               
               1. LKA konferencija – yra aukščiausiasis LKA organas.
               
               2. LKA konferencija:
               1. Svarsto ir tvirtina LKA įstatus, jų pakeitimus bei
               papildymus;
               2. Renka ir atšaukia Generalinį sekretorių;
               3. Renka ir atšaukia Prezidentą ir Vykdomojo komiteto narius;
               4. Atšaukia Prezidentą, Generalinį sekretorių ir Vykdomojo
               komiteto narius;
               5. Nustato Generalinio sekretoriaus ir Vykdomojo komiteto
               narių atlyginimų dydį;
               6. Įgalioja asmenis pasirašyti darbo sutartį su Generaliniu
               sekretoriumi ir Vykdomojo komiteto nariais;
               7. Šalina iš LKA narius ar stabdo jų narystę LKA, kai nėra
               konkretaus nario prašymo jį pašalinti ar sustabdyti jo
               narystę; 8. Priima sprendimą dėl LKA pertvarkymo ar pabaigos
               (reorganizavimo ar likvidavimo);
               9. Priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar
               dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
               10.Priima sprendimą keisti LKA buveinę;
               11.Tvirtina LKA metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos
               ataskaitą;
               12.Nustato LKA narių stojamųjų įnašų ir mokesčių mokėjimo
               dydį bei tvarką;
               13.Tvirtina audito įmonę ir jos darbo apmokėjimo sąlygas;
               14. Tvirtinta LKA veiklos strategiją;
               15. Priima nutarimą dėl LKA įstojimo į organizacijų sąjungas;
               16.Suteikia LKA garbės nario vardą;
               17.Sprendžia kitus teisės aktų LKA konferencijos
               kompetencijai priskirtus klausimus.
               
               3. Sprendimai LKA konferencijoje priimami paprasta joje
               dalyvaujančių LKA narių balsų dauguma, išskyrus šių įstatų
               7.2. punkto 7.2.1., 7.2.2. ir 7.2.8. papunkčiuose nurodytus
               sprendimus, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 LKA
               konferencijoje dalyvaujančių LKA narių balsų.
               
               4. Eilinę LKA konferenciją ne rečiau nei kartą per metus
               šaukia Generalinis sekretorius. Jeigu Generalinis sekretorius
               likus mažiau nei 3 (trims) mėnesiams iki einamųjų metų
               pabaigos nepriima sprendimo sušaukti eilinę LKA konferenciją,
               eilinė LKA konferencija gali būti šaukiama Vykdomojo
               komiteto, ne mažiau kaip 1/2 LKA narių arba Prezidento
               iniciatyva.
               
               5. Neeilinė LKA konferencija šaukiama Generalinio
               sekretoriaus, Vykdomojo komiteto ar Prezidento sprendimu,
               arba daugiau nei 2/3 visų LKA narių iniciatyva. Neeilinės LKA
               konferencijos organizatoriai Generaliniam sekretoriui
               pateikia paraišką dėl neeilinės LKA konferencijos sušaukimo,
               kurioje nurodomos LKA konferencijos priežastys, darbotvarkės
               projektas, pasiūlymai dėl LKA konferencijos datos ir vietos.
               
               6. LKA konferencija gali būti šaukiama teismo sprendimu, jei
               jis nebuvo sušauktas LKA įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į
               teismą kreipėsi LKA narys.
               
               7. LKA konferencijoms pirmininkauja Generalinis sekretorius
               ar kitas, paprasta balsų dauguma patvirtintas LKA narys.
               
               8. Vienas LKA narys LKA konferencijoje turi vieną balsą. LKA
               narys, negalintis asmeniškai dalyvauti LKA konferencijoje,
               gali įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį LKA konferencijoje
               ar atlikti kitus teisinius veiksmus.
               
               9. LKA konferencija yra laikoma teisėta, jeigu joje dalyvauja
               ne mažiau kaip 1/2 visų LKA narių.
               
               10. Jeigu LKA konferencijoje nėra kvorumo, ne vėliau kaip per
               21 (dvidešimt vieną) dieną, Generalinis sekretorius turi
               sušaukti pakartotinę LKA konferenciją, kuri turi teisę
               priimti sprendimus neįvykusios LKA konferencijos darbotvarkės
               klausimais, nesvarbu, kiek pakartotinėje LKA konferencijoje
               dalyvauja LKA narių.
               
               11. LKA konferencijoje dalyvaujantys LKA nariai pasirašytinai
               registruojami Konferencijos narių registravimo sąraše.
               
               12. LKA konferencija turi būti protokoluoja. LKA
               konferencijos protokolą pasirašo LKA konferencijos
               pirmininkas ir sekretorius.
               
               VIII GENERALINIS SEKRETORIUS
               
               1. Generalinis sekretorius yra vienasmenis LKA valdymo
               organas.
               
               2. Generalinį sekretorių renka ir atšaukia LKA konferencija.
               
               3. Generalinio sekretoriaus kadencijos trukmė – 4 (ketveri)
               metai.
               
               4. Generalinis sekretorius savo kompetencijos ribose:
               1. Vykdo kasdienę LKA veiklą;
               2. Atstovauja LKA;
               3. Sprendžia einamuosius LKA klausimus, įskaitant, bet
               neapsiribojant finansiniais ir organizaciniais klausimais;
               4. Sudaro sandorius LKA vardu;
               5. Disponuoja LKA piniginėmis lėšomis, atidaro sąskaitas
               bankuose;
               6. Atsako už tai, kad LKA turtas būtų valdomas protingai ir
               efektyviai;
               7. Prižiūri LKA turtą, tvarko materialinių vertybių apskaitą;
               8. Atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą;
               9. Šaukia LKA konferencijas;
               10.Įgyvendina LKA konferencijos priimtus sprendimus;
               11.Teikia tvirtinti LKA vykdomajam komitetui LKA veiklos
               strategiją;
               12.Teikia tvirtinti LKA vykdomajam komitetui LKA biudžetą ir
               programą;
               13.Rengia ir pateikia LKA konferencijai metinę veiklos
               ataskaitą;
               14.Teikia LKA konferencijai tvirtinti audito įmonę;
               15.Tvirtina varžybų nuostatus ir Lietuvos Respublikos
               kerlingo rinktinių pasirengimo programas;
               16.Organizuoja Lietuvos kerlingo pirmenybes;
               17.Tvirtina Lietuvos kerlingo varžybų vykdymo sistemą,
               tvarkaraščius;
               18.Rengia LKA programas ir projektus, šių programų
               įgyvendinimo sąmatas;
               19.Sudaro LKA narių sąrašą;
               20.Atstovauja LKA ir jos narius teisminėse ar ikiteisminio
               nagrinėjimo institucijose;
               21.Atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų
               registrui;
               22.LKA vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartis su asmenimis,
               kurie dirba LKA;
               23.Teikia pranešimus LKA nariams apie esminius įvykius,
               turinčius reikšmės LKA veiklai;
               24.Atsako už LKA narių registravimą, priėmimą;
               25.Šalina LKA narius, kai yra konkretaus nario prašymas jį
               pašalinti;
               26.Savo kompetencijos ribose paveda kitiems asmenims atlikti
               Generaliniam sekretoriui tenkančias pareigas;
               27.Šiuose įstatuose numatyta tvarka sustabdo LKA nario
               narystę, teikia siūlymus LKA konferencijai dėl LKA narių
               tolimesnio narystės sustabdymo;
               28.Šiuose įstatuose numatyta tvarka teikia siūlymą LKA
               konferencijai dėl LKA nario pašalinimo iš LKA;
               29.Įgyvendina kitas įstatymų suteikiamas teises ir pareigas.
               
               5. Generalinis sekretorius veikia išimtinai LKA interesais ir
               savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais,
               LKA įstatais bei LKA konferencijos priimtais sprendimais.
               
               IX VYKDOMASIS KOMITETAS, JO SUŠAUKIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
               
               1. Vykdomasis komitetas yra kolegialus LKA valdymo organas,
               kurį sudaro 5 (penki) nariai.
               
               2. Vykdomasis komitetas iš savo narių išsirenka Vykdomojo
               komiteto pirmininką. Atitinkamai, Vykdomasis komiteto savo
               sprendimu turi teise pašalinti Vykdomojo komiteto pirmininką.
               
               3. Vykdomojo komiteto narius, išskyrus Generalinį sekretorių
               ir Prezidentą, kurie Vykdomojo komiteto nariais tampa nuo jų
               išrinkimo atitinkamai Generaliniu sekretoriumi ar Prezidentu,
               4 (ketverių) metų kadencijai renka ir atšaukia LKA
               konferencija.
               Generalinis sekretorius ir Prezidentas nustojęs eiti
               atitinkamai Generalinio sekretoriaus ar Prezidento pareigas,
               nustoja eiti ir Vykdomojo komiteto nario pareigas.
               
               4.Vykdomojo komiteto nario kadencijos trukmė – 4 (ketveri)
               metai.
               
               5. Vykdomojo komiteto nariais gali būti tik fiziniai asmenys.
               
               6. Vykdomojo komiteto sudėtis:
               1. Generalinis sekretorius;
               2. Prezidentas;
               3. Kiti 3 (trys) LKA konferencijos į Vykdomąjį komitetą
               išrinkti nariai.
               
               7. Vykdomasis komitetas:
               1. Tvirtina LKA biudžetą ir programą;
               2. Tvirtina finansinių ataskaitų rinkinius;
               3. Tvirtina LKA programas ir projektus, šių programų
               įgyvendinimo sąmatas;
               4. Prižiūri LKA veiklos strategijos įgyvendinimą;
               5. Priima sprendimą dėl LKA vidaus audito atlikimo;
               6. Priima sprendimą steigti LKA atstovybes ir filialus,
               skiria ir atšaukia atstovybių ir filialų valdymo organus,
               tvirtina atstovybių ir filialų nuostatus;
               7. Tvirtina LKA turto viršijančio [___] LTL (suma žodžiais)
               skirstymą ir naudojimą, įskaitant, bet neapsiribojant
               sandoriais, viršijančiais [___] LTL (suma žodžiais) sumą;
               8. Sprendžia LKA konferencijos pavestus klausimus, jei tik
               toks klausimų sprendimas nepatenka į Prezidento ar
               Generalinio sekretoriaus kompetencijos ribas.
               9. Vykdomojo komiteto posėdžiams pirmininkauja Vykdomojo
               komiteto pirmininkas, nebent posėdžio metu konkretaus
               Vykdomojo komiteto posėdžio pirmininku paskirtas kitas
               Vykdomojo komiteto narys.
               10.Teisę šaukti Vykdomojo komiteto posėdžius turi Generalinis
               sekretorius, Prezidentas arba ne mažiau, kaip 3 (trys)
               Vykdomojo komiteto nariai.
               11.Vykdomojo komiteto posėdžius organizuoja Generalinis
               sekretorius. Apie Vykdomojo komiteto posėdžio datą, laiką ir
               vietą, svarstomus klausimus Vykdomojo komiteto nariai turi
               būti informuoti arba siunčiant pranešimą elektroninius paštu,
               arba siunčiant pranešimą registruotu laišku, ne vėliau kaip
               prieš 10 (dešimt) dienų iki posėdžio dienos. Jeigu pranešimas
               siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad Vykdomojo
               komiteto narys pranešimą gavo tik tuo atveju, jeigu pateikia
               atsakymą, jog pranešimą gavo.
               12.Kiekvienas Vykdomojo komiteto narys turi po vieną balsą
               Vykdomojo komiteto posėdžio metu. Posėdis ir jame priimti
               sprendimai yra teisėti, jeigu jame dalyvauja 3 iš 5 (trys iš
               penkių) jos narių. Sprendimai priimami paprasta jame
               dalyvaujančių Vykdomojo komiteto narių balsų dauguma. Balsams
               pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Vykdomojo komiteto
               pirmininko balsas.
               13.Vykdomojo komiteto posėdžiai protokoluojami. Posėdžio
               protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir dar vienas
               posėdyje dalyvavęs Vykdomojo komiteto narys. Posėdžio
               dalyviai registruojami pasirašytinai.
               14.Vykdomojo komiteto posėdžiai gali vykti naudojantis
               elektroninio ryšio priemonėmis pagal Vykdomojo komiteto
               parengtą ir patvirtiną specialią tvarką.
Jeigu šiuose
               įstatuose numatyta tvarka šaukiamas Vykdomojo komiteto
               posėdis neįvyksta dėl to, kad nėra kvorumo, tuomet per 5
               (penkias) dienas nuo neįvykusio posėdžio dienos turi būti
               šaukiamas pakartotinis Vykdomojo komiteto posėdis. Šaukiant
               pakartotinį Vykdomojo komiteto posėdį darbotvarkė nekeičiama.
               Jeigu neįvyksta ir pakartotinis Vykdomojo komiteto posėdis
               dėl to, kad nėra kvorumo, tuomet Generalinis sekretorius gali
               atlikti Vykdomojo komiteto kompetencijai priskirtinus
               veiksmus tam, kad įgyvendinti neįvykusio posėdžio
               darbotvarkėje numatytus sprendimus.
               
               X PREZIDENTAS
               
               1. Prezidentas reprezentuoja LKA santykiuose su trečiaisiais
               asmenimis.
               
               2. Prezidentą renka ir atšaukia LKA konferencija.
               
               3. Prezidento kadencijos trukmė – 4 (ketveri) metai.
               
               4. Prezidentas:
               1. Prisideda prie LKA veiklos ir kerlingo sporto šakos
               strategijos plėtojimo, programų rengimo bei nacionalinio ar
               regioninio masto renginių organizavimo;
               2. Padeda spręsti svarbiausius strateginius klausimus.
               3. Siekdamas įgyvendinti LKA interesus atstovauja LKA,
               viešuose ar privačiuose renginiuose, įskaitant, bet
               neapsiribojant sporto varžybomis, renginiais, apdovanojimais,
               minėjimais;
               4. WCF, ECF, LTOK, Kūno kultūros ir sporto departamente prie
               Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
               5. Kitose nacionalinėse ar tarptautinėse privačiose ar
               viešosiose institucijose ar organizacijose.
               
               5. Prezidentas LKA vardu sandorių nesudaro.
               
               6. Prezidentas išduodamas rašytinės formos įgaliojimą gali jo
               kompetencijai priskirtus klausimus pavesti spręsti bei
               vykdyti Generaliniam sekretoriui.
               
               7. Šių įstatų 10.3. punkte numatyta Prezidento kompetencija
               neapriboja Generalinio sekretoriaus teisių ir pareigų
               atstovaujant, įgyvendinant bei ginant LKA ir jos narių
               interesus privačiose ar viešosiose, tarptautinėse ar
               nacionalinėse institucijose ar organizacijose.
               
               XI ATSISTATYDINIMO IŠ LKA ORGANŲ TVARKA
               
               1. Generalinis sekretorius, Prezidentas, Vykdomojo komiteto
               narys turi teisę atsistatydinti.
               
               2. Generalinis sekretorius, siekdamas atsistatydinti, turi
               sušaukti LKA konferenciją, į kurios darbotvarkę būtų įtraukti
               Generalinio sekretoriaus atšaukimo ir naujojo Generalinio
               sekretoriaus rinkimo klausimai. Jeigu LKA konferencija
               nepriima sprendimo atšaukti Generalinį sekretorių, su juo
               sudaryta darbo sutartis pasibaigia kitą dieną po LKA
               konferencijos, šiai neįvykus – kitą dieną po pakartotinės LKA
               konferencijos dienos.
               
               3. Prezidentas ar Vykdomojo komiteto narys, siekdamas
               atsistatydinti, turi teikti rašytinį prašymą Generaliniam
               sekretoriui, o šis per 14 (keturiolika) dienų priimti
               sprendimą sušaukti LKA konferenciją, į kurios darbotvarkę
               būtų įtraukti atitinkamo asmens atšaukimo bei kito asmens,
               kuris pretenduoja užimti atšaukiamo asmens pareigybę, rinkimo
               klausimai.
               Jeigu LKA konferencija nepriima sprendimo atšaukti Prezidentą
               ar Vykdomojo komiteto narį, tuomet jis nustoja eiti pareigas
               po kitą dieną po LKA konferencijos, šiai neįvykus – kitą
               dieną po pakartotinės LKA konferencijos dienos.
               
               XII LKA LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
               
               1. LKA nuosavybės teise gali priklausyti pastatai,
               įrenginiai, transporto priemonės, sporto inventorius,
               intelektinis ir finansinis turtas, socialiniai ir labdaros
               objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose
               numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali
               būti įgytas už LKA priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo,
               paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu gautas turtas.
               
               2. LKA pajamų šaltiniai:
               1. Narių stojamieji įnašai ir narių mokesčiai;
               2. Varžybų vykdymo mokestis, kuris renkamas iš klubų,
               dalyvaujančių LKA rengiamuose varžybose;
               3. Tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir projektams
               vykdyti;
               4. Įplaukos už visų rūšių mokamus renginius ir paslaugas,
               kurias vykdo LKA;
               5. Pajamos ir turtas, gauti už Lietuvos rinktinių dalyvavimą
               varžybose bei kituose kūno kultūros ir sporto renginiuose,
               Lietuvos ir kitų valstybių ūkio subjektų, jų gaminių, prekių
               ženklų ir paslaugų, kitos atributikos reklamą transliuojant
               per televiziją ar radiją rinktinės pasirodymą, už Lietuvos
               rinktinės simbolikos panaudojimą, gaminant suvenyrus, sporto
               inventorių bei kitas prekes, rinktinės kitos uždirbtos lėšos
               ir turtas yra LKA nuosavybė;
               6. Valiutinės įplaukos, kurias LKA gauna, dalyvaujant
               tarptautinėse organizacijose;
               7. Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžetų tikslinės
               lėšos, skirtos LKA konkrečių programų įgyvendinimui;
               8. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų bei labdaros fondų
               dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas;
               9. Rėmėjų lėšos;
               10.Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių
               organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
               11.LKA įsteigtų įmonių pelnas;
               12.Pajamos už paslaugas bei kitos teisėtai gautos lėšos;
               13.Kredito įstaigų palūkanos už saugomas LKA lėšas;
               14. Kitos teisėtai gautos lėšos.
               
               3. Pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitas neatlygintinai
               gautas lėšas ir kitą turtą, LKA naudoja ją davusio asmens
               nurodytiems tikslams pasiekti, jeigu tik tai neprieštarauja
               LKA veiklos tikslams.
               
               4.  LKA savo pinigines lėšas laiko kredito įstaigose ir
               atlieka visas kasos ir atsiskaitomąsias operacijas pagal
               galiojančią tvarką.
               
               5.  LKA lėšos ir turtas turi būti naudojamas tik įstatuose
               numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
               Lėšų ir pajamų panaudojimo kontrolei gali būti samdomas
               auditas.
               
               XIII LKA DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS
               TVARKA
               
               1. LKA nariai turi teisę gauti informaciją apie LKA veiklą.
               
               2.  LKA nariui raštu pareikalavus, Generalinis sekretorius ne
               vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo
               gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti
               LKA buveinėje su šių dokumentų: LKA įstatų, praėjusių metų
               metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų ir LKA veiklos
               ataskaitų, LKA konferencijų protokolų ar kitų dokumentų,
               kuriais įforminti LKA konferencijų sprendimai, narių sąrašų,
               kitų LKA dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
               
               3. Atsisakymą sudaryti nariui galimybę susipažinti su šių
               įstatų 10.2. punkte nurodytais dokumentais Generalinis
               sekretorius turi įforminti raštu, jeigu narys to
               pareikalauja.
               
               4. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas.
               
               5. LKA dokumentai ar kita informacija nariams pateikiama
               nemokamai.
               
               XIV LKA PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA
               
               1. Apie šaukiamą LKA konferenciją Generalinis sekretorius ar
               kitas jo įgaliotas asmuo privalo pranešti kiekvienam LKA
               nariui ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių
               dienų iki LKA konferencijos dienos išsiunčiant pranešimą
               registruotu laišku, o jeigu narys turi elektroninį paštą,
               išsiunčiant ir elektroninį laišką, arba įteikiant asmeniškai
               ir pasirašytinai.
               
               2. Pranešime turi būti nurodyta:
               1. LKA konferencijos data, laikas, vieta;
               2. LKA konferencijos darbotvarkės klausimai;
               
               3. Visa kita reikalinga informacija.
Tais atvejai, kai
               pranešimai ir skelbimai turi būti skelbiami viešai, jie
               skelbiami Juridinių asmenų registro elektroniniame leidinyje.
               
               XV LKA FILIALAI IR ATSTOVYBĖS
               
               1. LKA turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos
               Respublikoje ir užsienio valstybėse. LKA už filialo ar
               atstovybės prievoles atsako visu savo turtu. LKA filialų ir
               atstovybių skaičius neribojamas.
               
               2. Sprendimą dėl LKA filialų ir atstovybių steigimo ir
               veiklos nutraukimo priima Generalinis sekretorius.
               Generalinis sekretorius skiria ir atšaukia filialo valdymo
               organų narius, priima kitus sprendimus dėl filialų ir
               atstovybių veiklos, tvirtina jų nuostatus.
               
               XVI LKA BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
               
               1. Sprendimą dėl LKA buveinės keitimo priima LKA
               konferencija. Sprendimas pakeisti buveinės vietą laikomas
               priimtas, kai už jį gauta daugiau nei 1/2 LKA konferencijoje
               dalyvaujančių narių balsų.
               
               XVII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
               
               1. LKA įstatai keičiami kvalifikuota LKA konferencijoje
               dalyvaujančių narių balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė,
               kaip 2/3 visų LKA konferencijoje dalyvaujančių narių balsų
               dauguma.
               
               2. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų
               registre.
               
               3. Šie įstatai 2014 m.  gegužės 19 d. surašyti 3 (trimis)
               egzemplioriais lietuvių kalba.
               2014 m. gegužės 19 d. neeilinės
               
               Lietuvos kerlingo asociacijos konferencijos įgaliotas asmuo:
               
                                   __________________________________
                         LKA generalinis sekretorius
                         Vygantas Zalieckas
               
               
                                                                       
                                   

LIETUVOS KERLINGO ASOCIACIJOS (LKA) ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos kerlingo asociacija (LKA) (toliau – LKA) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

1.2. LKA pavadinimas: Lietuvos kerlingo asociacija (LKA).

1.3. LKA turtas yra atskirtas nuo jos narių turto. Pagal savo prievoles LKA atsako tik savo turtu. LKA neatsako pagal narių prievoles, o pastarieji neatsako pagal LKA prievoles, išskyrus tuos atvejus, kai narių civilinę atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas).

1.4. LKA finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, t.y. prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

1.5. LKA veiklos terminas neribojamas.

1.6. LKA teisinė forma – asociacija.

1.7. LKA turi savo simboliką, antspaudą, sąskaitą banke.

1.8. LKA yra Pasaulinės kerlingo federacijos (angl. World Curling Federation) (toliau – WCF) ir Europos kerlingo federacijos (angl. European Curling Federation) (toliau – ECF) narė.

1.9. LKA savo veikloje vadovaujasi įstatais, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (toliau – Asociacijų įstatymas), Olimpine chartija, Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto (toliau – LTOK) Vykdomojo komiteto nutarimais bei kitais teisės aktais. Kiek tai neprieštarauja Olimpinei chartijai ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, LKA savo veikloje vadovaujasi WCF ir ECF statutais, nutarimais, sprendimais, normatyvais.

2. LKA teisės ir pareigos

2.1. LKA gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems įstatams ir LKA veiklos tikslams. LKA turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga šiems tikslams pasiekti. LKA veiklos ribojimus nustato įstatymai. LKA turi teisę gauti bei teikti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka.

3. LKA teisiniai pagrindai, tikslai ir veikla

3.1. LKA yra kerlingo sporto organizacija, vienijanti kerlingo profesionalus ir mėgėjus.

3.2. LKA yra viešųjų juridinių asmenų – LKA ir jam giminingų sporto šakų organizacijų sąjunga, kurios tikslas nėra pelno siekimas.

3.3. LKA veiklos tikslas – tenkinti kerlingo visuomenės interesus, plėsti, remti, reguliuoti kerlingo veiklą Lietuvoje, koordinuoti kerlingo sporto klubų ir kitų kerlingo sporto organizacijų, įstaigų veiklą, plėtoti ir populiarinti kerlingo sporto šaką, koordinuoti ir plėtoti kerlingo ryšius, atstovauti ir ginti kerlingo narių teises bei teisėtus interesus, tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse, rengti kerlingo sporto šakos plėtojimo programas, mokymus, treniruotes, varžybas, renginius.

3.4. LKA savo veikloje laikosi ir siekia užtikrinti visuotinį ir nepriekaištingą lojalumo, garbingumo, sportinio meistriškumo ir garbingo žaidimo („Fair Play“) principų įgyvendinimą.

3.5. LKA įgyvendindama savo tikslus, vykdo šią veiklą:

3.5.1. plečia, remia ir reguliuoja kerlingo veiklą Lietuvoje;

3.5.2. rengia kerlingo plėtojimo programas;

3.5.3. koordinuoja ir plėtoja LKA ryšius;

3.5.4. koordinuoja kerlingo sporto klubų, kitų kerlingo sporto organizacijų ar įstaigų veiklą, plėtojant ir populiarinant kerlingo sporto šaką;

3.5.5. rengia ir organizuoja kerlingo mokymus, treniruotes, varžybas, renginius;

3.5.6. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių sporto klubais, federacijomis, asociacijomis ir kitomis sportinėmis organizacijomis ir žinybomis;

3.5.7. rūpinasi kerlingo sportinės bazės plėtimu, inventoriaus, sportinės aprangos įsigijimu;

3.5.8. rūpinasi finansavimo šaltinių paieška;

3.5.9. atstovauja ir gina LKA narių teises bei teisėtus interesus Lietuvoje ir užsienio valstybėse;

3.5.10 reklamuoja kerlingą.

3.6. LKA turi teisę:

3.6.1. WCF, ECF nustatyta tvarka duoti sutikimą LKA registruotiems LKA žaidėjams ir LKA patvirtintiems užsieniečiams rungtyniauti LKA sporto klubuose;

3.6.2. sudaryti Lietuvos Respublikos kerlingo nacionalines rinktines ir užtikrinti jų pasirengimą bei dalyvavimą tarptautinėse varžybose;

3.6.3. organizuoti Lietuvoje tarptautines kerlingo varžybas, kuriose galėtų dalyvauti tiek užsienio valstybių nacionalinės rinktinės, tiek ir užsienio kerlingo klubai;

3.6.4. organizuoti, kontroliuoti ir prižiūrėti visų formų ir lygių kerlingo varžybas Lietuvoje.

3.7. Įgyvendindama savo tikslus ir vykdydama veiklą LKA gali vykdyti šių rūšių ūkinę veiklą:

3.7.1. (93.1) Sportinė veikla;

3.7.2. (93.2) Pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

3.7.3. (93.11) Sporto įrenginių eksploatavimo veikla;

3.7.4. (93.12) Sporto klubų veikla;

3.7.5. (85.51) Sportinis ir rekreacinis švietimas;

3.7.6. (93.19) Kita sportinė veikla;

3.7.7. (93.29) Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

3.7.8. (47.64) Sporto prekių, žvejybos reikmenų, stovyklavimo prekių, valčių ir dviračių mažmeninė prekyba;

3.7.9. (71.21.40) Sporto įrangos nuoma;

3.7.10. (46.49) Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba;

3.7.11. (47.19) Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse;

3.7.12. (47.9) Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse;

3.7.13. (58.1) Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla;

3.7.14. (58.19) Kita leidybinė veikla;

3.7.15. (73) Reklama ir rinkos tyrimas.

3.8. Siekdama savo tikslų, LKA gali verstis ūkine komercine veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei nėra išimtinė valstybės kompetencija. Veiklą, kuri yra licencijuojama, arba gali būti vykdoma nustatyta tvarka, LKA gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

4. LKA nariai, jų teisės ir pareigos

4.1. LKA nariai turi teisę:

4.1.1. dalyvauti LKA konferencijose su sprendžiamojo balso teise;

4.1.2. rinkti ir būti renkami į LKA valdymo organus;

4.1.3.dalyvauti LKA veikloje ir jos organizuojamuose renginiuose, programose, turnyruose, čempionatuose;

4.1.4. gauti informaciją apie LKA vykdomas programas bei renginius, lėšų panaudojimą, teikti siūlymus dėl LKA veiklos;

4.1.5. susipažinti su LKA dokumentais ir gauti LKA turimą informaciją apie jos veiklą;

4.1.6. susipažinti su LKA narių sąrašu;

4.1.7. išstoti iš LKA narių;

4.1.8 kitas teisės aktuose numatytas LKA nario teises.

4.2. Už aktyvų dalyvavimą LKA veikloje ir nuopelnus populiarinant kerlingą, LKA narys (jo atstovas) gali būti apdovanotas padėkos raštu, garbės raštu, diplomu, medaliu – žetonu, atminimo dovana, sportiniu prizu, pristatomas Garbės vardo suteikimui ar paskatinamas kitokia forma.

4.3. LKA nariai privalo:

4.3.1. laikytis šių įstatų bei jų pagrindu priimtų kitų dokumentų;

4.3.2. laikytis Olimpinės chartijos, WCF, ECF statutų, jų pagrindu priimtų kitų dokumentų;

4.3.3. susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, prieštaraujančių LKA interesams;

4.3.4.laikytis ir siekti užtikrinti visuotinį ir nepriekaištingą lojalumo, garbingumo, sportinio meistriškumo ir garbingo žaidimo („Fair Play“) principų įgyvendinimą;

4.3.5. nepalaikyti jokių sportinio pobūdžio ryšių su LKA nepripažintomis kerlingo struktūromis, trečiomis šalimis arba nariais, kurių narystė buvo sustabdyta ar nutraukta;

4.3.6. mokėti nario mokestį ir kitus mokesčius bei įnašus nustatyta tvarka ir terminais;

4.3.7. atsakingai dalyvauti LKA veikloje;

4.3.8. saugoti ir tausoti LKA turtą;

4.3.9. gerbti kitus LKA narius;

4.3.10. saugoti konfidencialią LKA informaciją;

4.3.11. pranešti apie pasikeitusius kontaktinius duomenis;

4.3.12. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas, kylančias LKA nariui.

4.4. Nesportinio elgesio, WCF bei ECF nustatytų ir patvirtintų kerlingo žaidimo taisyklių, LKA įstatų, nuostatų, nutarimų arba sprendimų ar kitų dokumentų pažeidimų atveju, LKA Generalinis sekretorius (toliau – Generalinis sekretorius) LKA nariams gali skirti toliau nurodytas drausmines nuobaudas:

4.4.1. juridinių asmenų, kerlingo komandų atžvilgiu:

4.4.1.1. įspėjimą;

4.4.1.2. piniginio pobūdžio baudą, kuri negali viršyti 100 EUR (šimto eurų) už pirmą pažeidimą ir 500 EUR (penkių šimtų eurų) už antrą ir visus po to einančius pažeidimus;

4.4.1.3. LKA organizuojamų turnyrų (čempionatų) rungtynių rezultato anuliavimą;

4.4.1.4. LKA organizuojamų turnyrų (čempionatų) rungtynių peržaidimą;

4.4.1.5. LKA organizuojamų turnyrų (čempionatų) taškų sumažinimą;

4.4.1.6. LKA organizuojamų turnyrų (čempionatų) rungtynių paskelbimą pralaimėtomis;

4.4.1.7. žaidėjų registracijos anuliavimą;

4.4.1.8. draudimą registruoti naujus žaidėjus;

4.4.1.9. diskvalifikavimą iš tolimesnių LKA organizuojamų turnyrų (čempionatų) varžybų;

4.4.1.10. teikti pasiūlymą LKA konferencijai dėl narystės LKA sustabdymo;

4.4.1.11. teikti pasiūlymą LKA konferencijai dėl nario pašalinimo iš LKA;

4.4.2. fizinių asmenų, žaidėjų atžvilgiu:

4.4.2.1. įspėjimą;

4.4.2.2. diskvalifikaciją;

4.4.2.3. piniginio pobūdžio baudą, kuri negali viršyti 100 EUR (šimto eurų) už pirmą pažeidimą ir 500 EUR (penkių šimtų eurų) už antrą ir visus po to einančius pažeidimus.

4.5. LKA Garbės nario vardo suteikimas:

4.5.1. fiziniams asmenims, nusipelniusiems kerlingo sportui, gali būti suteikiamas LKA Garbės nario vardas;

4.5.2. LKA Garbės nario vardą Generalinio sekretoriaus siūlymu suteikia LKA konferencija.

5. LKA narių priėmimas, išstojimas, narystės sustabdymas ir pašalinimas

5.1 LKA nariais gali tapti:

5.1.1. Lietuvos Respublikos apskrities kerlingo federacija (toliau – AKF), kuri išimtinai veikia vieno iš Lietuvos Respublikos teritorijos aukštesniųjų administracinių vienetų ribose, plėtojant ir populiarinant kerlingą;

5.1.2. kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai plėtojantys ir populiarinantys kerlingo sporto šaką;

5.1.3. fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų.

5.2. Asmuo, siekiantis tapti LKA nariu, Generaliniui sekretoriui turi pateikti šiuos dokumentus:

5.2.1. rašytinį prašymą priimti į LKA narius;

5.2.2. įstatų (nuostatų) kopiją (jeigu kandidatas yra juridinis asmuo);

5.2.3. kompetentingo organo (visuotinio narių susirinkimo ar valdymo organo) sprendimo įstoti į LKA kopiją (jeigu kandidatas yra juridinis asmuo);

5.2.4. narių sąrašą (jeigu kandidatas yra juridinis asmuo);

5.2.5. raštišką vienašalį įsipareigojimą laikytis WCF, ECF statutų, LKA įstatų, jų pagrindų priimtų taisyklių, nutarimų;

5.2.6. patvirtinimą apie sumokėtą stojamąjį mokestį;

5.2.7. kitus Generalinio sekretoriaus pareikalautus dokumentus ar paaiškinimus, jei tokių būtų.

5.3. Generalinis sekretorius pateiktą prašymą apsvarsto ir per 7 (septynias) dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą priimti asmenį į LKA narius ar jo prašymą atmesti.

5.4. Priėmus sprendimą kandidato nepriimti į LKA narius, sumokėtas stojamasis mokestis grąžinamas kandidatui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

5.5. LKA narys gali bet kada iš jos išstoti, ne vėliau, kaip prieš 1 (vieną) mėnesį raštu informavus Generalinį sekretorių.

5.6. LKA nario pašalinimas ir jo narystės sustabdymas:

5.6.1. grubus WCT ar ECF statutų, LKA įstatų, nuostatų, nutarimų ar sprendimų pažeidimas yra pagrindas LKA konferencijos sprendimu pašalinti narį iš LKA ar sustabdyti jo narystę LKA;

5.6.2. skubiu atveju, 5.6.1. papunktyje numatytą narystės sustabdymo sankciją gali skirti Generalinis sekretorius, laikotarpiui iki artimiausios LKA konferencijos. Šiame papunktyje numatytos sankcijos galiojimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas turi būti galutinai išspręstas artimiausioje LKA konferencijoje;

5.6.3. sprendimas dėl narystės sustabdymo reiškia su nario statusu susijusių teisių netekimą laikotarpiui, kol galioja šio pobūdžio sankcija, jeigu kitaip nenumatyta sprendime, tačiau šis sprendimas neatleidžia nario nuo įsipareigojimų LKA laikymosi.

5.7. LKA nario statuso netekimas neatleidžia nario nuo finansinių įsipareigojimų, mokėtinų sumų bei kitų prisiimtų prievolių LKA arba kitiems šios organizacijos nariams. Narystės sustabdymas panaikina visas teises, susijusias su LKA.

6. LKA organai ir valdymas

6.1. LKA organai yra:

6.1.1. LKA visuotinis narių susirinkimas – LKA konferencija (toliau – LKA konferencija);

6.1.2. LKA vykdomasis komitetas (toliau – Vykdomasis komitetas);

6.1.3. LKA generalinis sekretorius (toliau – Generalinis sekretorius);

6.1.4. LKA prezidentas (toliau – Prezidentas).

7. LKA konferencija, jos sušaukimas, sprendimų priėmimo tvarka

7.1. LKA konferencija – yra aukščiausiasis LKA organas.

7.2. LKA konferencija:

7.2.1. svarsto ir tvirtina LKA įstatus, jų pakeitimus bei papildymus;

7.2.2. renka ir atšaukia Generalinį sekretorių;

7.2.3. renka ir atšaukia Prezidentą ir Vykdomojo komiteto narius;

7.2.4. atšaukia Prezidentą, Generalinį sekretorių ir Vykdomojo komiteto narius;

7.2.5. nustato Generalinio sekretoriaus ir Vykdomojo komiteto narių atlyginimų dydį;

7.2.6. įgalioja asmenis pasirašyti darbo sutartį su Generaliniu sekretoriumi ir Vykdomojo komiteto nariais;

7.2.7. šalina iš LKA narius ar stabdo jų narystę LKA, kai nėra konkretaus nario prašymo jį pašalinti ar sustabdyti jo narystę;

7.2.8. priima sprendimą dėl LKA pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7.2.9. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

7.2.10. priima sprendimą keisti LKA buveinę;

7.2.11. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina LKA metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;

7.2.12. nustato LKA narių stojamųjų įnašų ir mokesčių mokėjimo dydį bei tvarką;

7.2.13. priima sprendimą dėl LKA metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę, tvirtina audito apmokėjimo sąlygas;

7.2.14. priima nutarimą dėl LKA įstojimo į organizacijų sąjungas;

7.2.15. suteikia LKA garbės nario vardą;

7.2.16. sprendžia kitus teisės aktų LKA konferencijos kompetencijai priskirtus klausimus.

7.3. Sprendimai LKA konferencijoje priimami paprasta joje dalyvaujančių LKA narių balsų dauguma, išskyrus šių įstatų 7.2. punkto 7.2.1., 7.2.2. ir 7.2.8. papunkčiuose nurodytus sprendimus, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 LKA konferencijoje dalyvaujančių LKA narių balsų.

7.4. Eilinę LKA konferenciją ne rečiau kaip kartą per metus šaukia Generalinis sekretorius. Jeigu Generalinis sekretorius per 3 (tris) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos nepriima sprendimo sušaukti eilinę LKA konferenciją, eilinė LKA konferencija gali būti šaukiama Vykdomojo komiteto, ne mažiau kaip 1/2 LKA narių arba Prezidento iniciatyva.

7.5. Neeilinė LKA konferencija šaukiama Generalinio sekretoriaus, Vykdomojo komiteto ar Prezidento sprendimu, arba daugiau nei 2/3 visų LKA narių iniciatyva. Neeilinės LKA konferencijos organizatoriai Generaliniam sekretoriui pateikia paraišką dėl neeilinės LKA konferencijos sušaukimo, kurioje nurodomos LKA konferencijos priežastys, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl LKA konferencijos datos ir vietos.

7.6. LKA konferencija gali būti šaukiama teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas LKA įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi LKA narys ar valdymo organas.

7.7. LKA konferencijoms pirmininkauja Generalinis sekretorius ar kitas, paprasta balsų dauguma patvirtintas LKA narys.

7.8. Vienas LKA narys LKA konferencijoje turi vieną balsą. LKA konferencijoje LKA narys dalyvauja asmeniškai pats (fizinis asmuo arba vienasmenis valdymo organas, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatytais atvejais – kitų organų nariai bei dalyviai – fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose) jiems suteiktas teises ir pareigas), išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioja kitą asmenį, arba su juo sudaro balsavimo teisės perleidimo sutartį. LKA narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas LKA konferencijoje tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių.

7.9. LKA konferencija yra laikoma teisėta, jeigu joje dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų LKA narių.

7.10. Jeigu LKA konferencijoje nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną, Generalinis sekretorius turi sušaukti pakartotinę LKA konferenciją, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios LKA konferencijos darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotinėje LKA konferencijoje dalyvauja LKA narių.

7.11. LKA konferencijoje dalyvaujantys LKA nariai pasirašytinai registruojami Konferencijos narių registravimo sąraše.

7.12. LKA konferencija turi būti protokoluojama. LKA konferencijos protokolą pasirašo LKA konferencijos pirmininkas ir sekretorius.

8. Generalinis sekretorius

8.1. Generalinis sekretorius yra vienasmenis LKA valdymo organas.

8.2. Generalinį sekretorių renka ir atšaukia LKA konferencija.

8.3. Generalinio sekretoriaus kadencijos trukmė – 4 (ketveri) metai. Tas pats asmuo Generaliniu sekretoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės. Nuostata dėl kadencijų skaičiaus apribojimo taikoma tiems asmenims, kurie bus išrinkti į Generalinio sekretoriaus pareigas po to, kai baigsis iki įstatų pakeitimo išrinkto Generalinio sekretoriaus kadencija. Asmuo, kuris iki įstatų pakeitimo įsigaliojimo ėjo Generalinio sekretoriaus pareigas, pasibaigus jo kadencijai taip pat gali būti iš naujo renkamas į Generalinio sekretoriaus pareigas. Jei toks asmuo išrenkamas Generaliniu sekretoriumi, laikoma, kad tai pirmoji jo kadencija.

8.4. Generalinis sekretorius savo kompetencijos ribose:

8.4.1. vykdo kasdienę LKA veiklą;

8.4.2. atstovauja LKA;

8.4.3.sprendžia einamuosius LKA klausimus, įskaitant, bet neapsiribojant finansiniais ir organizaciniais klausimais;

8.4.4. sudaro sandorius LKA vardu;

8.4.5. disponuoja LKA piniginėmis lėšomis, atidaro sąskaitas bankuose;

8.4.6. atsako už tai, kad LKA turtas būtų valdomas protingai ir efektyviai;

8.4.7. prižiūri LKA turtą, tvarko materialinių vertybių apskaitą;

8.4.8. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą; metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir LKA konferencijai; metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos paskelbimą LKA interneto svetainėje, jeigu LKA ją turi; sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metine ataskaita LKA buveinėje sudarymą;

8.4.9. šaukia LKA konferencijas;

8.4.10. įgyvendina LKA konferencijos priimtus sprendimus;

8.4.11. teikia tvirtinti LKA vykdomajam komitetui LKA veiklos strategiją;

8.4.12. teikia tvirtinti LKA vykdomajam komitetui LKA biudžetą ir programą;

8.4.13. rengia ir pateikia LKA konferencijai metinę veiklos ataskaitą;

8.4.14. teikia LKA konferencijai tvirtinti auditorių ar audito įmonę;

8.4.15. tvirtina varžybų nuostatus ir Lietuvos Respublikos kerlingo rinktinių pasirengimo programas;

8.4.16. organizuoja Lietuvos kerlingo pirmenybes;

8.4.17. tvirtina Lietuvos kerlingo varžybų vykdymo sistemą, tvarkaraščius;

8.4.18. rengia LKA programas ir projektus, šių programų įgyvendinimo sąmatas;

8.4.19. sudaro LKA narių sąrašą;

8.4.20. atstovauja LKA ir jos narius teisminėse ar ikiteisminio nagrinėjimo institucijose;

8.4.21. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;

8.4.22. LKA vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartis su asmenimis, kurie dirba LKA;

8.4.23. teikia pranešimus LKA nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės LKA veiklai;

8.4.24. atsako už LKA narių registravimą, priėmimą;

8.4.25. šalina LKA narius, kai yra konkretaus nario prašymas jį pašalinti;

8.4.26. savo kompetencijos ribose paveda kitiems asmenims atlikti Generaliniam sekretoriui tenkančias pareigas;

8.4.27. šiuose įstatuose numatyta tvarka sustabdo LKA nario narystę, teikia siūlymus LKA konferencijai dėl LKA narių tolimesnio narystės sustabdymo;

8.4.28. šiuose įstatuose numatyta tvarka teikia siūlymą LKA konferencijai dėl LKA nario pašalinimo iš LKA;

8.4.29. atsako už savanoriškos veiklos organizavimą;

8.4.30. įgyvendina kitas įstatymų suteikiamas teises ir pareigas.

8.5. Generalinis sekretorius veikia išimtinai LKA interesais ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, LKA įstatais bei LKA konferencijos priimtais sprendimais.

9. Vykdomasis komitetas, jo sušaukimas ir sprendimų priėmimas

9.1. Vykdomasis komitetas yra kolegialus LKA valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai.

9.2. Vykdomasis komitetas iš savo narių išsirenka Vykdomojo komiteto pirmininką. Atitinkamai Vykdomasis komiteto savo sprendimu turi teise atšaukti Vykdomojo komiteto pirmininką.

9.3. Vykdomojo komiteto narius, išskyrus Generalinį sekretorių ir Prezidentą, kurie Vykdomojo komiteto nariais tampa nuo jų išrinkimo atitinkamai Generaliniu sekretoriumi ar Prezidentu, 4 (ketverių) metų kadencijai renka ir atšaukia LKA konferencija.Generalinis sekretorius ir Prezidentas nustojęs eiti atitinkamai Generalinio sekretoriaus ar Prezidento pareigas, nustoja eiti ir Vykdomojo komiteto nario pareigas.

9.4.Vykdomojo komiteto nario kadencijos trukmė – 4 (ketveri) metai. Tas pats asmuo Vykdomojo komiteto nariu gali būti ne daugiau kaip du kartus iš eilės. Nuostata dėl kadencijų skaičiaus apribojimo taikoma tiems asmenims, kurie taps Vykdomojo komiteto nariais po to, kai baigsis iki įstatų pakeitimo išrinktų Vykdomojo komiteto narių kadencija. Asmenys, kurie iki įstatų pakeitimo įsigaliojimo buvo tapę Vykdomojo komiteto nariais, pasibaigus jų kadencijai taip pat gali būti iš naujo renkami Vykdomojo komiteto nariais. Jei tokie asmenys tampa Vykdomojo komiteto nariais, laikoma, kad tai pirmoji jų kadencija.

9.5. Vykdomojo komiteto nariais gali būti tik fiziniai asmenys.

9.6. Vykdomojo komiteto sudėtis:

9.6.1. Generalinis sekretorius;

9.6.2. Prezidentas;

9.6.3. kiti 3 (trys) LKA konferencijos į Vykdomąjį komitetą išrinkti nariai.

9.7. Vykdomasis komitetas:

9.7.1. tvirtina LKA biudžetą ir programą;

9.7.2. tvirtina LKA veiklos strategiją;

9.7.3. tvirtina LKA programas ir projektus, šių programų įgyvendinimo sąmatas;

9.7.4. prižiūri LKA veiklos strategijos įgyvendinimą;

9.7.5. priima sprendimą dėl LKA vidaus audito atlikimo;

9.7.6. priima sprendimą steigti LKA atstovybes ir filialus, skiria ir atšaukia atstovybių ir filialų valdymo organus, tvirtina atstovybių ir filialų nuostatus;

9.7.7. tvirtina LKA turto, viršijančio 15000 Eur (penkiolikos tūkstančių eurų) skirstymą ir naudojimą, įskaitant, bet neapsiribojant sandoriais, viršijančiais 15000 Eur (penkiolikos tūkstančių eurų) sumą;

9.7.8. sprendžia LKA konferencijos pavestus klausimus, jei tik toks klausimų sprendimas nepatenka į Prezidento ar Generalinio sekretoriaus kompetencijos ribas.

9.8. Vykdomojo komiteto posėdžiams pirmininkauja Vykdomojo komiteto pirmininkas, nebent posėdžio metu konkretaus Vykdomojo komiteto posėdžio pirmininku paskirtas kitas Vykdomojo komiteto narys.

9.9.Teisę šaukti Vykdomojo komiteto posėdžius turi Generalinis sekretorius, Prezidentas arba ne mažiau, kaip 3 (trys) Vykdomojo komiteto nariai.

9.10.Vykdomojo komiteto posėdžius organizuoja Generalinis sekretorius. Apie Vykdomojo komiteto posėdžio datą, laiką ir vietą, svarstomus klausimus Vykdomojo komiteto nariai turi būti informuoti arba siunčiant pranešimą elektroninius paštu, arba siunčiant pranešimą registruotu laišku, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki posėdžio dienos. Jeigu pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad Vykdomojo komiteto narys pranešimą gavo tik tuo atveju, jeigu pateikia atsakymą, jog pranešimą gavo.

9.11.Kiekvienas Vykdomojo komiteto narys turi po vieną balsą Vykdomojo komiteto posėdžio metu. Posėdis ir jame priimti sprendimai yra teisėti, jeigu jame dalyvauja 3 iš 5 (trys iš penkių) jos narių. Sprendimai priimami paprasta jame dalyvaujančių Vykdomojo komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Vykdomojo komiteto pirmininko balsas.

9.12.Vykdomojo komiteto posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir dar vienas posėdyje dalyvavęs Vykdomojo komiteto narys. Posėdžio dalyviai registruojami pasirašytinai.

9.13.Vykdomojo komiteto posėdžiai gali vykti naudojantis elektroninio ryšio priemonėmis pagal Vykdomojo komiteto parengtą ir patvirtiną specialią tvarką.

9.14. Jeigu šiuose įstatuose numatyta tvarka šaukiamas Vykdomojo komiteto posėdis neįvyksta dėl to, kad nėra kvorumo, tuomet per 5 (penkias) dienas nuo neįvykusio posėdžio dienos turi būti šaukiamas pakartotinis Vykdomojo komiteto posėdis. Šaukiant pakartotinį Vykdomojo komiteto posėdį darbotvarkė nekeičiama. Jeigu neįvyksta ir pakartotinis Vykdomojo komiteto posėdis dėl to, kad nėra kvorumo, tuomet Generalinis sekretorius gali atlikti Vykdomojo komiteto kompetencijai priskirtinus veiksmus tam, kad įgyvendinti neįvykusio posėdžio darbotvarkėje numatytus sprendimus.

10. Prezidentas

10.1. Prezidentas reprezentuoja LKA santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

10.2. Prezidentą renka ir atšaukia LKA konferencija.

10.3. Prezidento kadencijos trukmė – 4 (ketveri) metai. Tas pats asmuo Prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės. Nuostata dėl kadencijų skaičiaus apribojimo taikoma tiems asmenims, kurie bus išrinkti į Prezidento pareigas po to, kai baigsis iki įstatų pakeitimo išrinkto Prezidento kadencija. Asmuo, kuris iki įstatų pakeitimo įsigaliojimo ėjo Prezidento pareigas, pasibaigus jo kadencijai taip pat gali būti iš naujo renkamas į Prezidento pareigas. Jei toks asmuo išrenkamas Prezidentu, laikoma, kad tai pirmoji jo kadencija.

10.4. Prezidentas:

10.4.1. prisideda prie LKA veiklos ir kerlingo sporto šakos strategijos plėtojimo, programų rengimo bei nacionalinio ar regioninio masto renginių organizavimo;

10.4.2. padeda spręsti svarbiausius strateginius klausimus;

10.4.3. siekdamas įgyvendinti LKA interesus atstovauja LKA:

10.4.3.1. viešuose ar privačiuose renginiuose, įskaitant, bet neapsiribojant sporto varžybomis, renginiais, apdovanojimais, minėjimais;

10.4.3.2. WCF, ECF, LTOK, Kūno kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

10.4.3.3. kitose nacionalinėse ar tarptautinėse privačiose ar viešosiose institucijose ar organizacijose.

10.5. Prezidentas LKA vardu sandorių nesudaro.

10.6. Prezidentas, išduodamas rašytinės formos įgaliojimą, gali jo kompetencijai priskirtus klausimus pavesti spręsti bei vykdyti Generaliniam sekretoriui.

10.7. Šių įstatų 10.4. punkte numatyta Prezidento kompetencija neapriboja Generalinio sekretoriaus teisių ir pareigų atstovaujant, įgyvendinant bei ginant LKA ir jos narių interesus privačiose ar viešosiose, tarptautinėse ar nacionalinėse institucijose ar organizacijose.

11. Atsistatydinimo iš LKA organų tvarka

11.1. Generalinis sekretorius, Prezidentas, Vykdomojo komiteto narys turi teisę atsistatydinti.

11.2. Generalinis sekretorius, siekdamas atsistatydinti, turi sušaukti LKA konferenciją, į kurios darbotvarkę būtų įtraukti Generalinio sekretoriaus atšaukimo ir naujojo Generalinio sekretoriaus rinkimo klausimai. Jeigu LKA konferencija nepriima sprendimo atšaukti Generalinį sekretorių, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia kitą dieną po LKA konferencijos, šiai neįvykus – kitą dieną po pakartotinės LKA konferencijos dienos.

11.3. Prezidentas ar Vykdomojo komiteto narys, siekdamas atsistatydinti, turi teikti rašytinį prašymą Generaliniam sekretoriui, o šis per 14 (keturiolika) dienų priimti sprendimą sušaukti LKA konferenciją, į kurios darbotvarkę būtų įtraukti atitinkamo asmens atšaukimo bei kito asmens, kuris pretenduoja užimti atšaukiamo asmens pareigybę, rinkimo klausimai. Jeigu LKA konferencija nepriima sprendimo atšaukti Prezidentą ar Vykdomojo komiteto narį, tuomet jis nustoja eiti pareigas po kitą dieną po LKA konferencijos, šiai neįvykus – kitą dieną po pakartotinės LKA konferencijos dienos.

12. LKA lėšų ir pajamų naudojimo, veiklos kontrolės tvarka

12.1. LKA nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, sporto inventorius, intelektinis ir finansinis turtas, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už LKA priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu gautas turtas.

12.2. LKA pajamų šaltiniai:

12.2.1. narių stojamieji įnašai ir narių mokesčiai;

12.2.2. varžybų vykdymo mokestis, kuris renkamas iš klubų, dalyvaujančių LKA rengiamuose varžybose;

12.2.3. tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti;

12.2.4. įplaukos už visų rūšių mokamus renginius ir paslaugas, kurias vykdo LKA;

12.2.5. pajamos ir turtas, gauti už Lietuvos rinktinių dalyvavimą varžybose bei kituose kūno kultūros ir sporto renginiuose, Lietuvos ir kitų valstybių ūkio subjektų, jų gaminių, prekių ženklų ir paslaugų, kitos atributikos reklamą transliuojant per televiziją ar radiją rinktinės pasirodymą, už Lietuvos rinktinės simbolikos panaudojimą, gaminant suvenyrus, sporto inventorių bei kitas prekes, rinktinės kitos uždirbtos lėšos ir turtas yra LKA nuosavybė;

12.2.6. valiutinės įplaukos, kurias LKA gauna, dalyvaujant tarptautinėse organizacijose;

12.2.7. Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžetų tikslinės lėšos, skirtos LKA konkrečių programų įgyvendinimui;

12.2.8. fizinių asmenų, labdaros organizacijų bei labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas;

12.2.9. rėmėjų lėšos;

12.2.10. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

12.2.11. LKA įsteigtų įmonių pelnas;

12.2.12. pajamos už paslaugas bei kitos teisėtai gautos lėšos;

12.2.13. kredito įstaigų palūkanos už saugomas LKA lėšas;

12.2.14. kitos teisėtai gautos lėšos.

12.3. Pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitas neatlygintinai gautas lėšas ir kitą turtą, LKA naudoja ją davusio asmens nurodytiems tikslams pasiekti, jeigu tik tai neprieštarauja LKA veiklos tikslams.

12.4. LKA savo pinigines lėšas laiko kredito įstaigose ir atlieka visas kasos ir atsiskaitomąsias operacijas pagal galiojančią tvarką.

12.5. LKA lėšos ir turtas turi būti naudojamas tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Lėšų ir pajamų panaudojimo kontrolei gali būti samdomas auditas.

13. LKA dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarka

13.1. LKA nariai turi teisę gauti informaciją apie LKA veiklą.

13.2. LKA nariui raštu pareikalavus, Generalinis sekretorius ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti LKA buveinėje su šiais dokumentais: LKA įstatais, praėjusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, veiklos ataskaitomis, auditorių išvadomis (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinėmis ataskaitomis, LKA konferencijų protokolais ar kitais dokumentais, kuriais įforminti LKA konferencijų sprendimai, narių sąrašais, kitais LKA dokumentais, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.

13.3. Atsisakymą sudaryti nariui galimybę susipažinti su šių įstatų

13.2 punkte nurodytais dokumentais Generalinis sekretorius turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja.

13.4. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas.

13.5. LKA dokumentai ar kita informacija nariams pateikiama nemokamai.

14. LKA pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

14.1. Apie šaukiamą LKA konferenciją Generalinis sekretorius ar kitas jo įgaliotas asmuo privalo pranešti kiekvienam LKA nariui ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki LKA konferencijos dienos išsiunčiant pranešimą registruotu laišku, o jeigu narys turi elektroninį paštą, išsiunčiant ir elektroninį laišką, arba įteikiant asmeniškai ir pasirašytinai. Apie šaukiamą pakartotinę LKA konferenciją Generalinis sekretorius ar kitas jo įgaliotas asmuo privalo pranešti kiekvienam LKA nariui ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki pakartotinės LKA konferencijos dienos išsiunčiant pranešimą registruotu laišku, o jeigu narys turi elektroninį paštą, išsiunčiant ir elektroninį laišką, arba įteikiant asmeniškai ir pasirašytinai.

14.2. Pranešime turi būti nurodyta:

14.2.1. LKA konferencijos data, laikas, vieta;

14.2.2. LKA konferencijos darbotvarkės klausimai.

14.2.3. visa kita reikalinga informacija.

14.3. Tais atvejais, kai pranešimai ir skelbimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami Juridinių asmenų registro elektroniniame leidinyje.

15. LKA filialai ir atstovybės

15.1. LKA turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. LKA už filialo ar atstovybės prievoles atsako visu savo turtu. LKA filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

15.2. Sprendimą dėl LKA filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo priima Vykdomasis komitetas. Vykdomasis komitetas skiria ir atšaukia filialo valdymo organų narius, priima kitus sprendimus dėl filialų ir atstovybių veiklos, tvirtina jų nuostatus.

16. LKA buveinės keitimo tvarka

16.1. Sprendimą dėl LKA buveinės keitimo priima LKA konferencija. Sprendimas pakeisti buveinės vietą laikomas priimtas, kai už jį gauta daugiau nei 1/2 LKA konferencijoje dalyvaujančių narių balsų.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. LKA įstatai keičiami kvalifikuota LKA konferencijoje dalyvaujančių narių balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė, kaip 2/3 visų LKA konferencijoje dalyvaujančių narių balsų dauguma. 17.2. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Įstatų pasirašymo data: 2019-06-11